Na het afwijzen van ons voorstel op 1 juli jl. hebben wij in de tussentijd vele gesprekken gehad met diverse partijen. Op de commissie vergadering van 10 september jl. hebben we gebruik gemaakt van het spreekrecht om de verschillende fracties te informeren aangaande onze beweegredenen en reactie op het afwijzen van eerder voorstel.

Ook heeft in de afgelopen periode de Heerlijkheid Schin op Geul ervoor gezorgd dat er aandacht is voor de situatie aangaande de voormalige school door een flyer te verspreiden in Schin op Geul. Tijdens de commissievergadering van 10 september hebben zij ook gebruik gemaakt van het spreekrecht om zo de gemeenteraad te vragen zorgvuldig met de situatie om te gaan. In de nieuwsbrieven van de Heerlijkheid SoG van september en oktober kunt u dit nalezen.

Dit heeft ertoe geleid dat er nogmaals door de fracties gekeken zal worden naar het voorstel. Al dan niet zou een (vernieuwd) voorstel weer ingebracht kunnen worden op de agenda van de volgende raadsvergadering.

Tekst tijdens de commissie vergadering 10 september


Geachte gemeenteraad,
Mijn naam is Norman Broeders, eigenaar van Fysiotherapie Heuvelland. Anders dan aangegeven op de agenda, wil ik reageren op het besproken voorstel in de raadvergadering van afgelopen 1 juli aangaande de het maatschappelijk vastgoed aan de Mauritiussingel 15 te Schin op Geul. Daarmee heeft het te maken met de gesprekken met woningstichtingen in relatie tot vrijkomende locaties scholen.
Wij zijn als fysiotherapie Heuvelland eind dit jaar 10 jaar actief in de kern Schin op Geul. In deze tijd hebben wij een stabiel netwerk opgericht van patiënten, verenigingen en andere zorgverleners. Wij willen graag ook in de toekomst samen met deze netwerken blijven werken aan de leefbaarheid van deze kern. De basis ligt er, maar om in de toekomst ook als fysiotherapiepraktijk te kunnen blijven bestaan, willen we uitbreiden, moeten we uitbreiden. Niet alleen in de diepte, maar ook in de breedte. We zien ook in andere gemeenten dat fysiotherapeuten steeds vaker een spil zijn in de samenleving op het gebied van participeren in de maatschappij en daarmee mede verantwoordelijk zijn voor het landelijke beleid om ouderen langer in hun thuissituatie te kunnen ondersteunen. Ook wij hebben een visie waarbij werken aan gezondheid in samenwerking met de lokale netwerken de basis is om te werken aan een gezond en gelukkig leven.
Wij denken dat door ons, als lokale zorgondernemer, de kans te bieden om de maatschappelijke functie van het gebouw te behouden en mogelijk verder uit te breiden, de leefbaarheid van de kern Schin op Geul niet achteruitgaat, maar mogelijk zelfs verbeterd. Na het wegvallen van diverse andere maatschappelijke faciliteiten in de kern in de afgelopen jaren, lijkt dit ons voor de lokale bevolking een pré. Dit horen wij niet alleen van onze patiënten, maar past ook in de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg uit 2016.
Tot onze verbazing en grote teleurstelling werd ons voorstel verworpen. Met als redenen: de mogelijkheden tot woonfunctie open te houden en de twijfels bij de huur-koop-constructie.
Ondanks wij geen woningcorporatie of projectontwikkelaar zijn, lijkt ons dat door op de beschikbare grond sociale woningbouw te realiseren, de leefbaarheid voor de kern van Schin op Geul niet bijzonder toeneemt. Dit vanwege het feit dat er ons inziens slechts enkele woningen realiseert kunnen worden voor dito bewoners. Terwijl u de maatschappelijke faciliteiten voor de hele kern (1700 inwoners) op het spel zet.
Echter indien er behoefte is vanuit de bevolking om nieuwe woningen te realiseren voor welke doelgroep dan ook, dan zullen we ons daar uiteraard bij neerleggen. Zoals we ook, toen er sprake was van een eventuele doorstart van school, het algemene belang respecteerden.
Wel vonden wij het bijzonder jammer dat wij weggezet werden als mogelijke speculanten op de woningmarkt door sommige raadsleden. We willen de raad eraan herinneren dat wij al twee jaar in overleg waren om tot afgelopen voorstel te komen, toen was er helemaal geen sprake dat er makkelijker nieuwe woningen gerealiseerd konden worden binnen deze regio. Buiten het feit dat het gebouw een maatschappelijke functie moet hebben als bestemming. Ook is het niet realistisch dat wij na alle investeringen die we moeten doen op korte termijn, “veel geld kunnen verdienen” aan het verkopen van de school als bouwgrond. De rekensom wil ik best voorleggen op een ander moment, indien daar behoefte aan is. Bovendien zouden we dan onze broodwinning kwijt raken. Al met al, absoluut geen wenselijke situatie voor ons.
Wij zijn tot een huur-koop-constructie gekomen omdat wij niet de financiële middelen hebben om op dit moment, én de aanschaf van de school én de nodige investeringen om het pand bruikbaar te maken, ineens te kunnen doen. De investeringen zijn nodig om de school bruikbaar te maken en van die grootte dan ze niet op enkele jaren weggeschreven kunnen worden. Er zal geen ondernemer zijn die deze investering gaat doen, zonder garanties.
Zoals gezegd willen wij op korte termijn uitbreiden. Indien dit niet mogelijk is dan betekent dat dat we als zorgondernemers niet de faciliteiten kunnen bieden om op langere termijn bestaansrecht te behouden als fysiotherapiepraktijk. Dit betekent dat we dan naar andere oplossingen gaan zoeken, mogelijk ook buiten Schin op Geul.
We hopen dat u als gemeenteraad dit betoog meeneemt in uw besluitvorming rondom de vrijgekomen school in Schin op Geul. We staan uiteraard ervoor open om verdere informatie te geven over onze plannen en treden graag in gesprek om tot oplossingen te komen.
Dank voor uw aandacht.

U kunt dit ook terughoren via https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Valkenburg/4fb6be65-1e6b-4c0d-ba71-9aab0169054e onder kopje 3. Onder kopje 3.A. kunt u de tekst horen en terugvinden van de heer Paul van Weersch namens de Heerlijkheid SoG.